Podprogram 2019

http://popz.bankizywnosci.pl/attachments/article/378/Loga_na_strony_intrnetowe.png

 

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2019

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2019 – wrzesień 2020

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2019 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok.48 kg w tym:
  1. Artykuły warzywne i owocowe:
   1. groszek z marchewką 3,2 kg,
   2. fasola biała 3,2 kg,
   3. koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
   4. buraczki wiórki 1,05 kg,
   5. powidła śliwkowe 1,80 kg,
   6. sok jabłkowy klarowny 4l
  2. Artykuły skrobiowe:
   1. makaron jajeczny 4,5 kg,
   2. makaron kukurydziany bezglutenowy 1 kg
   3. ryż biały 3 kg,
   4. kasza gryczana 1,5 kg,
   5. herbatniki maślane 0,8 kg,
  3. Artykuły mleczne:
   1. mleko UHT 7 l,
   2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2 kg,
  4. Artykuły mięsne:
   1. szynka drobiowa 2,7 kg,
   2. pasztet wieprzowy 0,48 kg,
   3. filet z makreli w oleju 1,53 kg,
  5. Cukier
   1. cukier biały 4 kg,
  6. Tłuszcze
   1. olej rzepakowy 4 l,
  7. Dania gotowe
   1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg;
  8. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2019 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2019.
  9. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
  10. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2019 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 38,8kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.
  11. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
  12. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
  13. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ – NIEODPŁATNIE.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Źródło: Wytyczne Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 z dnia 26 lutego 2019 r., zaktualizowane w dniu 13 sierpnia 2019, dalej 17 września 2019 r., dalej  z 31 stycznia 2020, alej z 17 marca 2020, dalej 21 maja 2020.

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2019

 

Załączniki:

Lista OPL

Harmonogram działań towarzyszących

 

W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania  realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postepowania w okresie zagrożenia  epidemiologicznego związanego z COVID-19.

 1. Dopuszcza się zmianę terminów dostaw poszczególnych artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich i terminów ich dystrybucji w celu dostosowania do bieżących możliwości organizacji partnerskich.
 2. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.
 3. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.
 4. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.
 5. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.
 6. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.
 7. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.
 8. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.
 9. Działania towarzyszące w okresie zagrożenia epidemiologicznego zostały zawieszone.
POPŻ 2014-2020 PODPROGRAM 2019      
Lp. Nazwa organizacji Adres Dane kontaktowe
MIASTO BIAŁYSTOK      
1 Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok – Eindhoven ul. Boruty 19, 15-157 Białystok 502 182 136
2 Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Podlaski Filia w Białymstoku ul. Jurowiecka 24, 15-101 Białystok 506-873-581
3 Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei ul. Grunwaldzka 76, 15-893 Białystok 500-191-198
4 Kościół Zielonoświątkowy Zbór Dobra Nowina ul. Kraszewskiego 37 15-024 Białystok 602554275
5 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bl. Boleslawy Lament ul. Dąbrowskiej 3, 15-720 Białystok 668-510-475
6 Stowarzyszenie Na Rzecz Rodziny i Ośób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym – HOLOS ul. Orzeszkowej 9A, 15-213 Białystok 606161852
8 Stowarzyszenie Pomocy Rodzine DROGA ul. Proletariacka 21, 15-449 Białystok 697974040
9 Stowarzyszenie Aktywne Osiedle ul. Konwaliowa 5 15-674 Białystok 609734431
10 Rzymskakatolicka Parafia p.w. Matki Bożej Różańcowej ul. Antoniukowska 60 15-843 Białystok 515076761, 609651605
  SUMA    
POWIAT BIAŁOSTOCKI      
11 GOPS Poświętne Poświętne 21, 18-112 Poświętne 8656501310
12 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMULS w Łapach ul. Leśnikowska 54, 18-100 Łapy 501304697
13 Stowarzyszenie “Chcę Żyć” Choroszcz ul. Sienkiewicza 27/6, 16-070 Choroszcz 604536689
14 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Zagrożonym wykluczeniem Społecznym “Lepsze Jutro” ul. Szkolna 16, 16-050 Michałowo 692259879
15 Fundacja Mała Ojczyzna w Michałowie Plac 11 Listopada 16, 16-050 Michałowo 509 765 611 603 686 600
16 M-G Ośrodek Pomocy Społecznej w Surażu ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż 866503194
17 GOPS Zawady Pl. Wolności 12, 16-075 Zawady 857140028w43
18 Czarna Białostocka ul. Torowa 14A 16-020 Czarna Białostocka 857 146 126
19 Towarzystwo Przyjaciół Gminy Dobrzyniewo Duże ul. Lipowa 71, 16-002 Dobrzyniewo Duże 605093528
20 Koło Gospodyń Wiejskich Zwierki Gmina Zabłudów Zwierki 43, 16-060 Zabłudów 501529681
  SUMA    
SUWAŁKI      
21 Świetlica środowiskowa im. Dzieciątka Jezus Terezjanki ul .Artyleryjska 7, 16-400 Suwałki 508-037-343
22 Caritas Aleksandra ul. Emilii Plater 1, 16-400 Suwałki 509967703
23 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła ul. Wojska Polskiego 36, 16-400 Suwałki 575-507-706
24 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach ul. Filipowska 20 16-400 Suwałki 875 628 992
25 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bożego Ciała ul. 11 Listopada 16, 16-400cSuwałki 504005036
  SUMA    
POWIAT SUWALSKI      
26 Ochotnicz Straż Pożarna w Sobolewie Sobolewo 18A, 16-402 Suwałki 875659364
27 GOPS Bakałarzewo ul. Rynek 3, 16-423 Bakałarzewo gops@bakalarzewo.pl
28 Diecezja Ełcka Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Anny w Smolnikach Smolniki 14, 16-407 Wiżajny 608-508-716
29 GOPS Przerośl ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl 875 627 244
30 GOPS Filipów ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów 875 696 060
       
AUGUSTOWSKI      
31 Stowarzyszenie Estrada Podlaska Nowinka 26A, 16-304 Nowinka 660 940 947
32 GOPS Płaska Płaska 53, 16-326 Płaska 876 439 064
33 OSP Bargłów Kościelny ul. Augustowska 15, 16-320 Bargłów Kościelny 726 045 863
34 GOPS Augustów ul. Mazurska 1c 16-300 Augustów 876 437 437
35 Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie (Lipsk) ul. Mostowa 12D, 16-400 Augustów agatasisg@gmail.com
       
SEJNEŃSKI      
36 Parafia Rada Duszpasterska Oddział Caritas w Sejnach – Miasto pl. św. Agaty 1, Sejny 875163611
  Parafia Rada Duszpasterska Oddział Caritas w Sejnach – Gmina,    
37 GOPS Puńsk UL. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk 875 161 409
       
WYSOKIE MAZOWIECKIE      
38 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy ,,Bliżej Ciebie” -94 ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie 698778372
39 Stowarzyszenie Rodzina w Ciechanowcu (450) ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec 664-961-210
40 Stowarzyszenie Szansa, Środowiskowy Dom Samopomocy Wyliny Ruś, g.Szepietowo Wyliny Ruś 46A, 18-210 Szepietowo 665326576
41 GOPS Kobylin-Borzymy Główna 11, 18-204 Kobylin-Borzymy 862743025
       
ZAMBROWSKI      
42 Stowarzyszenie Ruch Rozwoju Regionu RuRoRe ul. Kościelna 12, 18-315 Kołaki Kościelne 609-392-755
43 GOPS Rutki Kossaki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki 862763179
       
SOKÓLSKI      
44 Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce ul. Dąbrowskiego 12, 16-100 Sokółka 857112064
45 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Korycińskiej ul. Knyszyńska 2a 16-140 Korycin 857114137
46 Parafia p.w. św. Piotra i Pawła w Suchowoli pl. Kościuszki 3 506-706-200
       
BIELSKI      
47 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 20, 17-100 Bielsk Podlaski 518 209 068
48 Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej ul. Rejtana 24, 17-100 Bielsk Podlaski 505879381
49 Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Bielsku Podlaskim ul. Kazimierzowska 40, 17-100 Bielsk Podlaski 502123698
50 GOPS WYSZKI ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki 857305882
       
SIEMIATYCKI      
51 GOPS DZIADKOWICE Dziadkowice 13 17-306 85656509
52 GOPS SIEMIATYCZE ul. Kościuszki 88 17-300 Siemiatycze 856552053
       
HAJNOWSKI      
53 Hajnowskie Stowarzyszenie Sami Sobie ul. 11 Listopada 24 17-200 Hajnówka 604-953-957
54 MOPS Kleszczele ul. 1 Maja 10 17-250 Kleszczele 856818069
       
MONIECKI      
55 MOPS w Mońkach ul. Wyzwolenia 12, 19-100 Mońki 85-8751075
56 GOPS w Trzciannem ul. Wojska Polskiego 11,2 19-104 Trzcianne 506 685 491
57 Towarzystwo Przyjaciół Goniądza ul. Stary Rynek 23, 19-110 Goniądz 506-026-020
58 Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Probogoryja ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka probogoryja@jasionowka.pl gops@jasionowka.pl
59 Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Purmia Zofiówka 1B, 19-120 Knyszyn 666739181
60 GOPS Jaświły Jaświły 7, 19-124 Jaświły 85 727 80 10
       
GRAJEWSKI      
61 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Grajewo Wojewodzin 793-211-656
62 GOPS Radziłów Plac 500-lecia 15, 19-213 Radziłów 862737124
63 GOPS Wąsosz pl. Rzędziana 8, Wąsosz 862731001
64 GOPS Rajgród ul. Warszawska 9, 19-206 Rajgród 660 618 327
65 Stowarzyszenie Współpraca Dla Grajewa ul. W.Polskiego 6/32 19-200 Grajewo 798089434
     

Pliki do pobrania / załączniki