Podprogram 2019

http://popz.bankizywnosci.pl/attachments/article/378/Loga_na_strony_intrnetowe.png

 

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2019

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2019 – lipiec 2020

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2019 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok.48 kg w tym:
  1. Artykuły warzywne i owocowe:
   1. groszek z marchewką 3,2 kg,
   2. fasola biała 3,2 kg,
   3. koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
   4. buraczki wiórki 1,05 kg,
   5. powidła śliwkowe 1,80 kg,
   6. sok jabłkowy klarowny 4l
  2. Artykuły skrobiowe:
   1. makaron jajeczny 4,5 kg,
   2. makaron kukurydziany bezglutenowy 1 kg
   3. ryż biały 3 kg,
   4. kasza gryczana 1,5 kg,
   5. herbatniki maślane 0,8 kg,
  3. Artykuły mleczne:
   1. mleko UHT 7 l,
   2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2 kg,
  4. Artykuły mięsne:
   1. szynka drobiowa 2,7 kg,
   2. pasztet wieprzowy 0,48 kg,
   3. filet z makreli w oleju 1,53 kg,
  5. Cukier
   1. cukier biały 4 kg,
  6. Tłuszcze
   1. olej rzepakowy 4 l,
  7. Dania gotowe
   1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg;
  8. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2019 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2019.
  9. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
  10. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2019 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 38,8kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.
  11. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
  12. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
  13. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ – NIEODPŁATNIE.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Załączniki:

Lista OPL

Harmonogram działań towarzyszących

 

POPŻ PODPROGRAM 2019
Lp. gmina/miasto Nazwa organizacji Adres Dane kontaktowe
MIASTO BIAŁYSTOK
1 miasto Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok – Eindhoven ul. Boruty 19, 15-157 Białystok 502 182 136
2 Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Podlaski Filia w Białymstoku ul. Jurowiecka 24, 15-101 Białystok  506-873-581
3 Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei ul. Grunwaldzka 76, 15-893 Białystok  500-191-198
4 Kościół Zielonoświątkowy Zbór Dobra Nowina ul. Kraszewskiego 37 15-024 Białystok 602554275
5 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bl. Boleslawy Lament ul. Dąbrowskiej 3, 15-720 Białystok   668-510-475
6 Stowarzyszenie Na Rzecz Rodziny i Ośób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym – HOLOS ul. Orzeszkowej 9A, 15-213 Białystok 606161852
8 Stowarzyszenie Pomocy Rodzine DROGA ul. Proletariacka 21, 15-449 Białystok 697974040
9 Rzymskakatolicka Parafia p.w. Matki Bożej Różańcowej ul. Antoniukowska 60 15-843 Białystok 515076761, 609651605
SUMA
POWIAT BIAŁOSTOCKI
10 g GOPS Poświętne Poświętne 21, 18-112 Poświętne 8656501310
11 m.g Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMULS w Łapach ul. Leśnikowska 54, 18-100 Łapy 501304697
12 m.g Stowarzyszenie “Chcę Żyć”  Choroszcz ul. Sienkiewicza 27/6,    16-070 Choroszcz 604536689
13 m.g Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Zagrożonym wykluczeniem Społecznym “Lepsze Jutro” ul. Szkolna 16,        16-050 Michałowo 692259879
14 m.g Fundacja Mała Ojczyzna w Michałowie Plac 11 Listopada 16, 16-050 Michałowo  509 765 611    603 686 600
15 m.g M-G Ośrodek Pomocy Społecznej w Surażu ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż 866503194
16 g GOPS Zawady Pl. Wolności 12,      16-075 Zawady  857140028w43
17 Czarna Białostocka
18 Towarzystwo Przyjaciół Gminy Dobrzyniewo Duże ul. Lipowa 71, 16-002 Dobrzyniewo Duże 605093528
19 Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś ,,BARWA” Rafałówka 63 16-060 Zabłudów 605910780
SUMA
SUWAŁKI
20 miasto Świetlica środowiskowa im. Dzieciątka Jezus Terezjanki ul .Artyleryjska 7, 16-400 Suwałki  508-037-343
21 Caritas Aleksandra ul. Emilii Plater 1, 16-400 Suwałki 509967703
22 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła ul. Wojska Polskiego 36, 16-400 Suwałki  575-507-706
23 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bożego Ciała ul. 11 Listopada 16, 16-400cSuwałki 504005036
SUMA
POWIAT SUWALSKI
24 g Ochotnicz Straż Pożarna w Sobolewie Sobolewo 18A, 16-402 Suwałki 875659364
25 GOPS Bakałarzewo ul. Rynek 3, 16-423 Bakałarzewo   gops@bakalarzewo.pl
26 Diecezja Ełcka Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Anny w Smolnikach Smolniki 14, 16-407 Wiżajny 608-508-716
27 GOPS Przerośl ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl 875 627 244
28 GOPS Filipów ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów 875 696 060
AUGUSTOWSKI
29 g Nowinka Nowinka 26A, 16-304 Nowinka 660 940 947
30 m.g GOPS Płaska Płaska 53,                       16-326 Płaska 876 439 064
31 Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie ul. Mostowa 12D, 16-400 Augustów agatasisg@gmail.com
32 Lipsk (390)
SEJNEŃSKI
33 g Parafia Rada Duszpasterska Oddział Caritas w Sejnach – Miasto pl. św. Agaty 1, Sejny 875163611
Parafia Rada Duszpasterska Oddział Caritas w Sejnach – Gmina,
34 GOPS Puńsk UL. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk 875 161 409
WYSOKIE MAZOWIECKIE
35 m Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy ,,Bliżej Ciebie” -94 ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie 698778372
36 m.g Stowarzyszenie Rodzina w Ciechanowcu (450) ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec  664-961-210
37 g Stowarzyszenie Szansa,  Środowiskowy Dom Samopomocy Wyliny Ruś, g.Szepietowo Wyliny Ruś 46A, 18-210 Szepietowo 665326576
38 GOPS Kobylin-Borzymy Główna 11, 18-204 Kobylin-Borzymy 862743025
ZAMBROWSKI
39 g Stowarzyszenie Ruch Rozwoju Regionu RuRoRe ul. Kościelna 12, 18-315 Kołaki Kościelne  609-392-755
40 GOPS Rutki Kossaki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki 862763179
SOKÓLSKI
41 m.g Fundacja Sokolski Fundusz Lokalny pl. Kościuszki 9, 16-100 Sokółka 857115700
42 Parafia p.w. św. Piotra i Pawła w Suchowoli pl. Kościuszki 3  506-706-200
BIELSKI
43 gmina miejska Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 20, 17-100 Bielsk Podlaski 518 209 068
44 gmina miejska Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej ul. Rejtana 24, 17-100 Bielsk Podlaski 505879381
45 m Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Bielsku Podlaskim ul. Kazimierzowska 40, 17-100 Bielsk Podlaski 502123698
46 GOPS WYSZKI ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki 857305882
SIEMIATYCKI
47 GOPS DZIADKOWICE Dziadkowice 13 17-306 85656509
48 GOPS SIEMIATYCZE ul. Kościuszki 88 17-300 Siemiatycze 856552053
HAJNOWSKI
49 gmina wiejska Hajnowskie Stowarzyszenie Sami Sobie ul. 11 Listopada 24       17-200 Hajnówka  604-953-957
50 GOPS Dubicze Cerkiewne ul. Główna 65, 17-204 Dubicze Cerkiewne 856827987
MONIECKI
51 gmina miejsko-wiejska MOPS w Mońkach ul. Wyzwolenia 12, 19-100 Mońki  85-8751075
52 gmina wiejska GOPS w Trzciannem ul. Wojska Polskiego 11,2 19-104 Trzcianne 506 685 491
53 Towarzystwo Przyjaciół Goniądza ul. Stary Rynek 23, 19-110 Goniądz  506-026-020
54 Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Probogoryja ul. Rynek 19,         19-122 Jasionówka   probogoryja@jasionowka.pl gops@jasionowka.pl
55 Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Purmia Zofiówka 1B,           19-120 Knyszyn 666739181
55 Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Purmia Zofiówka 1B,           19-120 Knyszyn 666739181
56 g GOPS Jaświły Jaświły 7, 19-124 Jaświły 85 727 80 10
GRAJEWSKI
57 m.g Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Grajewo Wojewodzin  793-211-656
58 g GOPS Radziłów Plac 500-lecia 15,     19-213 Radziłów 862737124
59 m.g GOPS Wąsosz pl. Rzędziana 8, Wąsosz 862731001
60 GOPS Rajgród ul. Warszawska 9, 19-206 Rajgród 660 618 327
61 Stowarzyszenie Współpraca Dla Grajewa ul. W.Polskiego 6/32   19-200 Grajewo 798089434

Pliki do pobrania / załączniki