Podprogram 2019

http://popz.bankizywnosci.pl/attachments/article/378/Loga_na_strony_intrnetowe.png

 

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2019

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2019 – wrzesień 2020

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2019 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok.48 kg w tym:
  1. Artykuły warzywne i owocowe:
   1. groszek z marchewką 3,2 kg,
   2. fasola biała 3,2 kg,
   3. koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
   4. buraczki wiórki 1,05 kg,
   5. powidła śliwkowe 1,80 kg,
   6. sok jabłkowy klarowny 4l
  2. Artykuły skrobiowe:
   1. makaron jajeczny 4,5 kg,
   2. makaron kukurydziany bezglutenowy 1 kg
   3. ryż biały 3 kg,
   4. kasza gryczana 1,5 kg,
   5. herbatniki maślane 0,8 kg,
  3. Artykuły mleczne:
   1. mleko UHT 7 l,
   2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2 kg,
  4. Artykuły mięsne:
   1. szynka drobiowa 2,7 kg,
   2. pasztet wieprzowy 0,48 kg,
   3. filet z makreli w oleju 1,53 kg,
  5. Cukier
   1. cukier biały 4 kg,
  6. Tłuszcze
   1. olej rzepakowy 4 l,
  7. Dania gotowe
   1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg;
  8. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2019 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2019.
  9. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
  10. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2019 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 38,8kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.
  11. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
  12. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
  13. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ – NIEODPŁATNIE.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Źródło: Wytyczne Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 z dnia 26 lutego 2019 r., zaktualizowane w dniu 13 sierpnia 2019, dalej 17 września 2019 r., dalej  z 31 stycznia 2020, alej z 17 marca 2020, dalej 21 maja 2020.

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2019

 

Załączniki:

Lista OPL

Harmonogram działań towarzyszących

 

W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania  realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postepowania w okresie zagrożenia  epidemiologicznego związanego z COVID-19.

 1. Dopuszcza się zmianę terminów dostaw poszczególnych artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich i terminów ich dystrybucji w celu dostosowania do bieżących możliwości organizacji partnerskich.
 2. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.
 3. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.
 4. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.
 5. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.
 6. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.
 7. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.
 8. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.
 9. Działania towarzyszące w okresie zagrożenia epidemiologicznego zostały zawieszone.

POPŻ 2014-2020 PODPROGRAM 2019
Lp.
Nazwa organizacji
Adres
Dane kontaktowe
MIASTO BIAŁYSTOK

1
Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok – Eindhoven
ul. Boruty 19, 15-157 Białystok
502 182 136
2
Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Podlaski Filia w Białymstoku
ul. Jurowiecka 24, 15-101 Białystok
506-873-581
3
Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei
ul. Grunwaldzka 76, 15-893 Białystok
500-191-198
4
Kościół Zielonoświątkowy Zbór Dobra Nowina
ul. Kraszewskiego 37 15-024 Białystok
602554275
5
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bl. Boleslawy Lament
ul. Dąbrowskiej 3, 15-720 Białystok
668-510-475
6
Stowarzyszenie Na Rzecz Rodziny i Ośób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym – HOLOS
ul. Orzeszkowej 9A, 15-213 Białystok
606161852
8
Stowarzyszenie Pomocy Rodzine DROGA
ul. Proletariacka 21, 15-449 Białystok
697974040
9
Stowarzyszenie Aktywne Osiedle
ul. Konwaliowa 5    15-674 Białystok
609734431
10
Rzymskakatolicka Parafia p.w. Matki Bożej Różańcowej
ul. Antoniukowska 60 15-843 Białystok
515076761, 609651605

SUMA

POWIAT BIAŁOSTOCKI

11
GOPS Poświętne
Poświętne 21, 18-112 Poświętne
8656501310
12
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMULS w Łapach
ul. Leśnikowska 54, 18-100 Łapy
501304697
13
Stowarzyszenie “Chcę Żyć”  Choroszcz
ul. Sienkiewicza 27/6,    16-070 Choroszcz
604536689
14
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Zagrożonym wykluczeniem Społecznym “Lepsze Jutro”
ul. Szkolna 16,        16-050 Michałowo
692259879
15
Fundacja Mała Ojczyzna w Michałowie
Plac 11 Listopada 16, 16-050 Michałowo
509 765 611    603 686 600
16
M-G Ośrodek Pomocy Społecznej w Surażu
ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż
866503194
17
GOPS Zawady
Pl. Wolności 12,      16-075 Zawady
857140028w43
18
Czarna Białostocka
ul. Torowa 14A   16-020 Czarna Białostocka
857 146 126
19
Towarzystwo Przyjaciół Gminy Dobrzyniewo Duże
ul. Lipowa 71, 16-002 Dobrzyniewo Duże
605093528
20
Koło Gospodyń Wiejskich Zwierki  Gmina Zabłudów
Zwierki 43,                    16-060 Zabłudów
501529681

SUMA

SUWAŁKI

21
Świetlica środowiskowa im. Dzieciątka Jezus Terezjanki
ul .Artyleryjska 7, 16-400 Suwałki
508-037-343
22
Caritas Aleksandra
ul. Emilii Plater 1, 16-400 Suwałki
509967703
23
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła
ul. Wojska Polskiego 36, 16-400 Suwałki
575-507-706
24
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach
ul. Filipowska 20           16-400 Suwałki
875 628 992
25
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bożego Ciała
ul. 11 Listopada 16, 16-400cSuwałki
504005036

SUMA

POWIAT SUWALSKI

26
Ochotnicz Straż Pożarna w Sobolewie
Sobolewo 18A, 16-402 Suwałki
875659364
27
GOPS Bakałarzewo
ul. Rynek 3, 16-423 Bakałarzewo
gops@bakalarzewo.pl
28
Diecezja Ełcka Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Anny w Smolnikach
Smolniki 14, 16-407 Wiżajny
608-508-716
29
GOPS Przerośl
ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl
875 627 244
30
GOPS Filipów
ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów
875 696 060

AUGUSTOWSKI

31
Stowarzyszenie Estrada Podlaska
Nowinka 26A, 16-304 Nowinka
660 940 947
32
GOPS Płaska
Płaska 53,                       16-326 Płaska
876 439 064
33
OSP  Bargłów Kościelny
ul. Augustowska 15, 16-320 Bargłów Kościelny
726 045 863
34
GOPS Augustów
ul. Mazurska 1c             16-300 Augustów
876 437 437
35
Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie     (Lipsk)
ul. Mostowa 12D, 16-400 Augustów
agatasisg@gmail.com

SEJNEŃSKI

36
Parafia Rada Duszpasterska Oddział Caritas w Sejnach – Miasto
pl. św. Agaty 1, Sejny
875163611

Parafia Rada Duszpasterska Oddział Caritas w Sejnach – Gmina,

37
GOPS Puńsk
UL. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk
875 161 409

WYSOKIE MAZOWIECKIE

38
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy ,,Bliżej Ciebie” -94
ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie
698778372
39
Stowarzyszenie Rodzina w Ciechanowcu (450)
ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec
664-961-210
40
Stowarzyszenie Szansa,  Środowiskowy Dom Samopomocy Wyliny Ruś, g.Szepietowo
Wyliny Ruś 46A, 18-210 Szepietowo
665326576
41
GOPS Kobylin-Borzymy
Główna 11, 18-204 Kobylin-Borzymy
862743025

ZAMBROWSKI

42
Stowarzyszenie Ruch Rozwoju Regionu RuRoRe
ul. Kościelna 12, 18-315 Kołaki Kościelne
609-392-755
43
GOPS Rutki Kossaki
ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki
862763179

SOKÓLSKI

44
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce
ul. Dąbrowskiego 12,    16-100 Sokółka
857112064
45
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Korycińskiej
ul. Knyszyńska 2a        16-140 Korycin
857114137
46
Parafia p.w. św. Piotra i Pawła w Suchowoli
pl. Kościuszki 3
506-706-200

BIELSKI

47
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bielsku Podlaskim
ul. 3 Maja 20, 17-100 Bielsk Podlaski
518 209 068
48
Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej
ul. Rejtana 24, 17-100 Bielsk Podlaski
505879381
49
Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Bielsku Podlaskim
ul. Kazimierzowska 40, 17-100 Bielsk Podlaski
502123698
50
GOPS WYSZKI
ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki
857305882

SIEMIATYCKI

51
GOPS DZIADKOWICE
Dziadkowice 13 17-306
85656509
52
GOPS SIEMIATYCZE
ul. Kościuszki 88 17-300 Siemiatycze
856552053

HAJNOWSKI

53
Hajnowskie Stowarzyszenie Sami Sobie
ul. 11 Listopada 24       17-200 Hajnówka
604-953-957
54
MOPS Kleszczele
ul. 1 Maja 10                 17-250 Kleszczele
856818069

MONIECKI

55
MOPS w Mońkach
ul. Wyzwolenia 12, 19-100 Mońki
85-8751075
56
GOPS w Trzciannem
ul. Wojska Polskiego 11,2 19-104 Trzcianne
506 685 491
57
Towarzystwo Przyjaciół Goniądza
ul. Stary Rynek 23, 19-110 Goniądz
506-026-020
58
Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Probogoryja
ul. Rynek 19,         19-122 Jasionówka
probogoryja@jasionowka.pl gops@jasionowka.pl
59
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Purmia
Zofiówka 1B,           19-120 Knyszyn
666739181
60
GOPS Jaświły
Jaświły 7, 19-124 Jaświły
85 727 80 10

GRAJEWSKI

61
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Grajewo
Wojewodzin
793-211-656
62
GOPS Radziłów
Plac 500-lecia 15,     19-213 Radziłów
862737124
63
GOPS Wąsosz
pl. Rzędziana 8, Wąsosz
862731001
64
GOPS Rajgród
ul. Warszawska 9, 19-206 Rajgród
660 618 327
65
Stowarzyszenie Współpraca Dla Grajewa
ul. W.Polskiego 6/32   19-200 Grajewo
798089434

Pliki do pobrania / załączniki