Podprogram 2021

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY  Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2021

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2021  – czerwiec 2022,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2021  – czerwiec 2022

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Stowarzyszenie Banki Żywności Suwałki – Białystok do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa podlaskiego  która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie (od 01.01.2022 – 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:[1]
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 28,17 kg w tym:
NAZWA ARTYKUŁU ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L) ILOŚĆ KG

NA OSOBĘ

CUKIER BIAŁY 4 1 4,00
GROSZEK Z MARCHEWKĄ 8 0,4 3,20
KASZA JĘCZMIENNA 2 0,5 1,00
KONCENTRAT POMIDOROWY 7 0,16 1,12
MAKARON JAJECZNY 9 0,5 4,50
MLEKO UHT 5 1 5,00
OLEJ RZEPAKOWY 4 1 4,00
POWIDŁA ŚLIWKOWE 5 0,3 1,50
FILET W OLEJU 5 0,17 0,85
SZYNKA DROBIOWA 6 0,3 1,80
SZYNKA WIEPRZOWA 4 0,3 1,20
 1. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2021.
 2. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 22,5 KG). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych.
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021a

[1] W okresie epidemiologicznym OPS/OPL może kwalifikować w sposób zdalny na podstawie złączników 5.1, 6.1, 7.1

 

1. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.

2. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.

3. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.

4. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.

5. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.

6. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.

7. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.

POPŻ PODPROGRAM 2021  LISTA OPL
Lp. OPL Nazwa organizacji Adres Telefon Adres e-mail
MIASTO BIAŁYSTOK
1 Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok – Eindhoven ul. Boruty 19, 15-157 Białystok 502 182 136 m.zalewska.skmb@gmail.com
2 Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Podlaski Filia w Białymstoku ul. Jurowiecka 24, 15-101 Białystok 506873581 swiderb@wp.pl
3 Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei ul. Grunwaldzka 76, 15-893 Białystok 503 046 482 ania@kdn.bialystok.pl
4 Kościół Zielonoświątkowy Zbór Dobra Nowina ul. Kraszewskiego 37 15-024 Białystok 604 947 701
5 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bl. Boleslawy Lament ul. Dąbrowskiej 3, 15-720 Białystok 668 510 475 grodzkaw@gazeta.pl
6 Stowarzyszenie Pomocy Rodzine DROGA ul. Proletariacka 21, 15-449 Białystok 856 756 406 marta-daniszewska@wp.pl
7 Fundacja DIALOG Białystok 531 990 383 wkonstanty@fundacjadialog.pl
8 Parafia św. Rocha Białystok 15-872 Białystok, ul. Ks. Adama Abramowicza 1 605 844 599 jszaruta@wp.pl
9 Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku ul.Kujawska 22, 15-522  Białystok 605 400 315 kchbwb@gmail.com
10 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju HEKTOR ul. Pietkiewicza 1, 15-689 Białystok 604 119 339 fleszekf@gmail.com
POWIAT BIAŁOSTOCKI
11 GOPS Poświętne Poświętne 21, 18-112 Poświętne 856 501 310 gops.poswietne@gmail.com
12 Stowarzyszenie “Chcę Żyć”  Choroszcz ul. Sienkiewicza 27/6,    16-070 Choroszcz 604 536 689 mgops@choroszcz.pl
13 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Zagrożonym wykluczeniem Społecznym “Lepsze Jutro” ul. Szkolna 16,        16-050 Michałowo 692 259 879 leszek.gryc@wp.pl
14 Fundacja Mała Ojczyzna w Michałowie Plac 11 Listopada 16, 16-050 Michałowo 603 686 600 bkarczewska@wp.pl
15 M-G Ośrodek Pomocy Społecznej w Surażu ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż 856 503 194 mgops@suraz.pl
16 GOPS Zawady Pl. Wolności 12,      16-075 Zawady 85 7140028w.40 gops@gminazawady.pl
17 M-G Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka 857 146 130 sekretariat@m-gops.pl
18 Koło Gospodyń Wiejskich Zwierki  Gmina Zabłudów Zwierki 43, 16-060 Zwierki 501 391 881 biuro@agrygorczuk.pl
SUWAŁKI
19 Parafia Chrystusa Króla ul. Papieża Jana Pawła II nr 3, 16-400 Suwałki 500 551 766 chrystus.krol.suwalki@gmail.com
20 Caritas Aleksandra ul. Emilii Plater 1, 16-400 Suwałki 459 450 568 barbaragoc@02.pl
21 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Suwałkach ul. Wojska Polskiego 36, 16-400 Suwałki 575 507 706 kater480@wp.pl
22 Stowarzyszenie Związek Ukraińców w Suwałkach ul. Piłsudskiej 13B/26, 16-400 Suwałki 504 030 009 samanna@gmail.com
23 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bożego Ciała w Suwałkach ul. 11 Listopada 16, 16-400 Suwałki 504 005 036
POWIAT SUWALSKI
24 Ochotnicz Straż Pożarna w Sobolewie Gops Suwałki Sobolewo 18A, 16-402 Suwałki 875 659 364 gops_suwalki@pro.onet.pl
25 GOPS Bakałarzewo ul. Rynek 3, 16-423 Bakałarzewo 875 694 027 gops@bakalarzewo.pl
26 Diecezja Ełcka Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Anny w Smolnikach Smolniki 14, 16-407 Wiżajny 507 556 822 jc1222@wp.pl
27 Koło Gospodyń Wiejskich znad Hańczy w Bachanowie i Błaskowiźnie 16-404 Jeleniewo, Bachanowo 15 512904590 kgwznadhanczy@gmail.com
28 GOPS Jeleniewo 16-404 Jeleniewo,     ul. Słoneczna 3 875 638 556 gops@jeleniewo.com.pl
29 GOPS Filipów ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów 875 559 243 gopsfilipow@gminyrp.pl
30 Stowarzyszenie PURMIA Dudki 13, 19-411 Świętajno 666 739 181 stowarzyszenie_purmia@wp.pl
AUGUSTOWSKI
31 Nowinka Estrada Podlaska Nowinka 26A, 16-304 Nowinka 660 940 947 doriankrause85@gmail.com
32 GOPS Płaska Płaska 53,                       16-326 Płaska 876 439 064 gops.plaska@home.pl
33 KTSD Augustów Augustów 696393187 gosiaczek2220@wp.pl
34 OSP  Bargłów Kościelny ul. Augustowska 15, 16-320 Bargłów Kościelny 726 045 863 maciejsadowski1998@gmail.com
35 Fundacja Bez Mamy i Taty                  Dom Victoria Jaziewo Jaziewo 787 167 745 fundacja@bezmamyitaty.org
36 SZTABIN Jastrzębna Jastrzębna 793 765 532 magda_lena_s3@wp.pl
37 Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie/ MOPS Augustów ul. Mostowa 12D, 16-400 Augustów 793 826 850 agatasisg@gmail.com
38 GOPS Augustów ul. Mazurska 1C, 16-300 Augustów 876 437 437 gops@post.pl
39 Samodzielne Koło Terenowe Nr 14 Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Zarzecze 17A, 16-300 Augustów 601 397 826 zbigniew.walicki@sto.org.pl
Lipsk SISG Augustów 793 826 850 agatasisg@gmail.com
SEJNEŃSKI
40 Parafia Rada Duszpasterska Oddział Caritas w Sejnach – Miasto pl. św. Agaty 1, Sejny 875 163 611
41 GOPS Puńsk UL. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk 875 161 409 swiadczenia@gops-punsk.pl
WYSOKIE MAZOWIECKIE
42 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy ,,Bliżej Ciebie” -94 ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie 698 778 372 alicja.batumi@wp.pl
43 Stowarzyszenie Rodzina w Ciechanowcu (450) ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec 664 961 210 cszmurlo@poczta.fm
44 Stowarzyszenie Szansa,  Środowiskowy Dom Samopomocy Wyliny Ruś, g.Szepietowo Wyliny Ruś 46A, 18-210 Szepietowo 665 326 576 sds2@spszansa.pl
45 Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu MAR-KOT   Kalinowo-Czosnowo 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. M. Kopernika2 798 631 056 kalinowo-czosnowo.markot@wp.pl
46 GOPS Kobylin-Borzymy Główna 11, 18-204 Kobylin-Borzymy 862 743 025 opskobylinb@wp.pl
ZAMBROWSKI
47 Stowarzyszenie Ruch Rozwoju Regionu RuRoRe ul. Kościelna 12, 18-315 Kołaki Kościelne 577 792 755
48 GOPS Rutki Kossaki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki 862 763 179 gopsrutki@poczta.onet.pl
SOKÓLSKI
49 OPS Sokółka 510 893 996
50 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Korycińskiej Korycin 784 348 180 goksit@korycin.pl
51 GOPS Nowy Dwór 16-205 Nowy Dwór, ul. Wesoła 2 857 226 549 gopsnd@poczta.onet.pl
52 GOPS Szudziałowo 16-113 Szudziałowo, ul. Bankowa 1 857 221 794 gops@szudzialowo-gmina.pl
53 Parafia p.w. św. Piotra i Pawła w Suchowoli pl. Kościuszki 3 857 124 128 suchowola@archibial.pl
BIELSKI
54 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 20, 17-100 Bielsk Podlaski 518 209 068 e.galuszewski@wp.pl
55 Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej ul. Rejtana 24, 17-100 Bielsk Podlaski 505 879 381
56 GOPS WYSZKI ul. Szkolna 17, 17-132 Wyszki 855 556 815 gopswyszki@op.pl
SIEMIATYCKI
57 GOPS DZIADKOWICE Dziadkowice 13 17-306 856 565 906 gops@dziadkowice.pl
58 GOPS SIEMIATYCZE ul. Kościuszki 88 17-300 Siemiatycze 856 552 053 gops.siemiatycze@o2.pl
HAJNOWSKI
59 Hajnowskie Stowarzyszenie Sami Sobie ul. 11 Listopada 24       17-200 Hajnówka 604 953 957 h3s.hajnowka@op.pl
60 GOPS Hajnówka 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1 853 067 830 gops@gmina-hajnowka.pl
Gmina Narewka (Lepsze Jutro)
61 GOPS Dubicze Cerkiewne 17-204 Dubicze Cerkiewne 856 827 989 gops@dubicze-cerkiewne.pl
62 MOPS Kleszczele 17-250 Kleszczele, ul. 1Maja 10 856 818 069 mopskleszczele@wp.pl
MONIECKI
63 MOPS w Mońkach ul. Wyzwolenia 12, 19-100 Mońki 857 162 567 mops@mops-monki.pl
64 GOPS w Trzciannem ul. Wojska Polskiego 11/2, 19-104 Trzcianne 857 131 032 gops.trzcianne@o2.pl
65 Towarzystwo Przyjaciół Goniądza ul. Stary Rynek 23, 19-110 Goniądz 506 026 020 jarut@poczta.onet.pl
66 Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Probogoryja ul. Rynek 19,         19-122 Jasionówka 857 278 042 gops@jasionowka.pl
67 MOPS   KNYSZYN ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn 857279995 mops@knyszyn.pl
68 GOPS Krypno 19-111 Krypno Kościelne 23B 857 169 110 gopskrypno@podlaskie.pl
69 GOPS Jaświły Jaświły 7, 19-124 Jaświły 857 278 020 gops_jaswily@poczta.onet.pl
GRAJEWSKI
70 GOPS Radziłów Plac 500-lecia 15,     19-213 Radziłów 862 736 872 gops@gminaradzilow.pl
71 GOPS Wąsosz pl. Rzędziana 8, Wąsosz 862 731 001 opswasosz@poczta.onet.pl
72 OPS Rajgród ul. Warszawska 9, 19-206 Rajgród 862 721 845 ops@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl
73 Stowarzyszenie Uśmiech Grajewa ul. W.Polskiego 6/32   19-200 Grajewo 509 968 448
NAZWA OPL DATA RODZAJ FORMA LICZBA
rrrr-mm-dd UCZESTNIKÓW
1 GOPS Trzcianne 18.05.2022 edukacja ekonomiczna stacjonarne 8
2 GOPS Trzcianne 18.05.2022 edukacja ekonomiczna stacjonarne 8
3 GOPS Trzcianne 18.05.2022 kulinarne stacjonarne 8
4 GOPS Trzcianne 19.05.2022 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne 8
5 GOPS Trzcianne 19.05.2022 kulinarne stacjonarne 7
6 GOPS Trzcianne 19.05.2022 edukacja ekonomiczna stacjonarne 7
7 GOPS Trzcianne 19.05.2022 edukacja ekonomiczna stacjonarne 8
8 Parafia p.w. app Piotra i Pawła w Suchowoli 10.06.2022 edukacja ekonomiczna stacjonarne 12
9 Parafia p.w. app Piotra i Pawła w Suchowoli 10.06.2022 edukacja ekonomiczna stacjonarne 10
10 GOPS Trzcianne 15.06.2022 edukacja ekonomiczna stacjonarne 14
11 GOPS Trzcianne 15.06.2022 kulinarne stacjonarne 14
12 GOPS Trzcianne 17.06.2022 edukacja ekonomiczna stacjonarne 12
13 GOPS Trzcianne 17.06.2022 kulinarne stacjonarne 12
14 GOPS Rutki 20.07.2022 kulinarne stacjonarne 16
15 GOPS Rutki 20.07.2022 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne 15
16 GOPS Rutki 20.07.2022 kulinarne stacjonarne 13
17 GOPS Rutki 20.07.2022 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne 14
18 GOPS Rutki 20.07.2022 kulinarne stacjonarne 13
19 GOPS Rutki 20.07.2022 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne 13
20 Stowarzyszenie Chcę Żyć Choroszcz 26.07.2022 kulinarne stacjonarne 15
21 Stowarzyszenie Chcę Żyć Choroszcz 26.07.2022 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne 15
22 Stowarzyszenie Chcę Żyć Choroszcz 26.07.2022 kulinarne stacjonarne 15
23 Stowarzyszenie Chcę Żyć Choroszcz 26.07.2022 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne 15
24 Stowarzyszenie Chcę Żyć Choroszcz 26.07.2022 kulinarne stacjonarne 15
25 Stowarzyszenie Chcę Żyć Choroszcz 26.07.2022 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne 15
26 GOPS Wyszki 21.07.2022 edukacja ekonomiczna stacjonarne 13
27 GOPS Wyszki 21.07.2022 niemarnowanie żywnosci stacjonarne 12
28 GOPS Wyszki 21.07.2022 edukacja ekonomiczna stacjonarne 12
29 GOPS Wyszki 21.07.2022 niemarnowanie żywnosci stacjonarne 11
30 GOPS Wyszki 21.07.2022 edukacja ekonomiczna stacjonarne 11
31 GOPS Wyszki 21.07.2022 niemarnowanie żywnosci stacjonarne 13
32 GOPS Wyszki 21.07.2022 edukacja ekonomiczna stacjonarne 13
33 GOPS Wyszki 21.07.2022 niemarnowanie żywnosci stacjonarne 14
34 GOPS Wyszki 21.07.2022 edukacja ekonomiczna stacjonarne 14
35 GOPS Wyszki 21.07.2022 niemarnowanie żywnosci stacjonarne 7
36 MGOPS Suraż 25.07.2022 edukacja ekonomiczna stacjonarne 10
37 MGOPS Suraż 25.07.2022 niemarnowanie żywnosci stacjonarne 12
38 MGOPS Suraż 25.07.2022 edukacja ekonomiczna stacjonarne 15
39 MGOPS Suraż 25.07.2022 niemarnowanie żywnosci stacjonarne 10
40 MGOPS Suraż 25.07.2022 edukacja ekonomiczna stacjonarne 9
41 MGOPS Suraż 25.07.2022 niemarnowanie żywnosci stacjonarne 11
42 MGOPS Suraż 25.07.2022 edukacja ekonomiczna stacjonarne 11
43 MGOPS Suraż 25.07.2022 niemarnowanie żywnosci stacjonarne 9
44 MGOPS Suraż 25.07.2022 edukacja ekonomiczna stacjonarne 7
45 MGOPS Suraż 25.07.2022 niemarnowanie żywnosci stacjonarne 7
46 Stowarzyszenie HEKTOR Białystok 19.05.2022 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne 15
47 Stowarzyszenie HEKTOR Białystok 19.05.2022 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne 15
48 Stowarzyszenie HEKTOR Białystok 20.05.2022 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne 16
49 Stowarzyszenie HEKTOR Białystok 20.05.2022 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne 16
50 Parafia p.w. Bł. Bolesławy Lament Białystok 06.06.2022 kulinarne stacjonarne 15
51 Parafia p.w. Bł. Bolesławy Lament Białystok 06.06.2022 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne 15
52 Parafia p.w. Bł. Bolesławy Lament Białystok 04.07.2022 kulinarne stacjonarne 13
53 Parafia p.w. Bł. Bolesławy Lament Białystok 04.07.2022 kulinarne stacjonarne 13
54 SISG Augustów 05.08.2022 kulinarne stacjonarne 10
55 SISG Augustów 05.08.2022 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne 10
56 SISG Augustów 05.08.2022 edukacja ekonomiczna stacjonarne 10
57 Parafia p.w. app Piotra i Pawła w Suchowoli 02.07.2022 edukacja ekonomiczna stacjonarne 13
58 SISG Augustów 22.08.2022 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne 7
59 SISG Augustów 22.08.2022 edukacja ekonomiczna stacjonarne 7
60 GOPS Płaska 12.08.2022 kulinarne stacjonarne 15
61 GOPS Płaska 12.08.2022 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne 9
62 GOPS Płaska 12.08.2022 niemarnowanie żywnosci stacjonarne 14
63 GOPS Jeleniewo 10.09.2022 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne 11
64 GOPS Jeleniewo 10.09.2022 edukacja ekonomiczna stacjonarne 11
65 GOPS Trzcianne 12.08.2022 kulinarne stacjonarne 12
66 GOPS Trzcianne 12.08.2022 edukacja ekonomiczna stacjonarne 12
67 Parafia p.w. Bł. Bolesławy Lament Białystok 16.05.2022 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne 16
68 Parafia p.w. Bł. Bolesławy Lament Białystok 16.05.2022 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne 16
69 Stowarzyszenie HEKTOR Białystok 20.05.2022 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne 16
70 Stowarzyszenie HEKTOR Białystok 20.05.2022 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne 19
71 Towarzystwo Przyjaciół Goniądza 08.07.2022 edukacja ekonomiczna stacjonarne 15
72 Towarzystwo Przyjaciół Goniądza 08.07.2022 edukacja ekonomiczna stacjonarne 9
73 GOPS Radziłów 15.07.2022 edukacja ekonomiczna stacjonarne 15
74 GOPS Radziłów 15.07.2022 edukacja ekonomiczna stacjonarne 15
75 GOPS Puńsk 09.08.2022 edukacja ekonomiczna stacjonarne 6
76 GOPS Puńsk 09.08.2022 niemarnowanie żywnosci stacjonarne 6
77 GOPS Puńsk 09.08.2022 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne 8
78 GOPS Poświętne 29.08.2022 kulinarne stacjonarne 15
79 GOPS Poświętne 29.08.2022 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne 15
80 GOPS Poświętne 29.08.2022 kulinarne stacjonarne 15
81 GOPS Poświętne 29.08.2022 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne 15
82 GOPS Poświętne 29.08.2022 edukacja ekonomiczna stacjonarne 15
83 GOPS Poświętne 29.08.2022 edukacja ekonomiczna stacjonarne 15
84 GOPS Poświętne 29.08.2022 niemarnowanie żywnosci stacjonarne 15
85 GOPS Poświętne 29.08.2022 niemarnowanie żywnosci stacjonarne 15
86 Stowarzyszenie HEKTOR Białystok 28.07.2022 kulinarne stacjonarne 13
87 Stowarzyszenie HEKTOR Białystok 28.07.2022 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne 13
88 Stowarzyszenie HEKTOR Białystok 29.07.2022 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne 19
89 Stowarzyszenie HEKTOR Białystok 29.07.2022 kulinarne stacjonarne 19
90 Parafia p.w. Bł. Bolesławy Lament Białystok 01.08.2022 kulinarne stacjonarne 14
91 Parafia p.w. Bł. Bolesławy Lament Białystok 01.08.2022 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne 14
92 Stowarzyszenie HEKTOR Białystok 25.08.2022 kulinarne stacjonarne 14
93 Stowarzyszenie HEKTOR Białystok 25.08.2022 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne 14
94 Stowarzyszenie HEKTOR Białystok 26.08.2022 kulinarne stacjonarne 11
95 Stowarzyszenie HEKTOR Białystok 26.08.2022 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne 11
96 Stowarzyszenie HEKTOR Białystok 26.08.2022 kulinarne stacjonarne 19
97 Stowarzyszenie HEKTOR Białystok 26.08.2022 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne 19
98 KGW Zwierki 17.09.2022 kulinarne stacjonarne 15
99 KGW Zwierki 17.09.2022 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne 15
100 KGW Zwierki 17.09.2022 kulinarne stacjonarne 15
101 KGW Zwierki 17.09.2022 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne 15
102 KGW Zwierki 17.09.2022 kulinarne stacjonarne 15
103 OSP Bargłów Kościelny 22.09.2022 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne 20
104 OSP Bargłów Kościelny 22.09.2022 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne 20
105 OSP Bargłów Kościelny 22.09.2022 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne 20
106 Stowarzyszenie SZANSA ŚDS Wyliny Ruś 07.10.2022 kulinarne stacjonarne 9
107 Stowarzyszenie SZANSA ŚDS Wyliny Ruś 07.10.2022 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne 9
108 Stowarzyszenie SZANSA ŚDS Wyliny Ruś 07.10.2022 kulinarne stacjonarne 11
109 Stowarzyszenie SZANSA ŚDS Wyliny Ruś 07.10.2022 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne 11
110 Stowarzyszenie Bliżej Ciebie Wysokie Mazowieckie 08.10.2022 kulinarne stacjonarne 15
111 Stowarzyszenie Bliżej Ciebie Wysokie Mazowieckie 08.10.2022 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne 15
112 Stowarzyszenie Bliżej Ciebie Wysokie Mazowieckie 08.10.2022 kulinarne stacjonarne 15
113 Stowarzyszenie Bliżej Ciebie Wysokie Mazowieckie 08.10.2022 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne 15
114 Stowarzyszenie HEKTOR Białystok 29.09.2022 kulinarne stacjonarne 17
115 Stowarzyszenie HEKTOR Białystok 29.09.2022 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne 15
116 Stowarzyszenie HEKTOR Białystok 30.09.2022 kulinarne stacjonarne 13
117 Stowarzyszenie HEKTOR Białystok 30.09.2022 kulinarne stacjonarne 19
118 Stowarzyszenie HEKTOR Białystok 30.09.2022 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne 32
119 Stowarzyszenie HEKTOR Białystok 06.10.2022 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne 14
120 Stowarzyszenie HEKTOR Białystok 06.10.2022 kulinarne stacjonarne 14
121 Stowarzyszenie HEKTOR Białystok 07.10.2022 kulinarne stacjonarne 22
122 Stowarzyszenie HEKTOR Białystok 07.10.2022 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne 22
123 Towarzystwo Przyjaciół Goniądza 02.09.2022 edukacja ekonomiczna stacjonarne 15
124 Towarzystwo Przyjaciół Goniądza 02.09.2022 kulinarne stacjonarne 15
125 GOPS Trzcianne 20.09.2022 kulinarne stacjonarne 12
126 GOPS Trzcianne 20.09.2022 edukacja ekonomiczna stacjonarne 12
127 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Korycińskiej 21.10.2022 edukacja ekonomiczna stacjonarne 16
128 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Korycińskiej 21.10.2022 kulinarne stacjonarne 15
129 GOPS Kobylin Borzymy 28.10.2022 niemarnowanie żywnosci stacjonarne 11
130 GOPS Kobylin Borzymy 28.10.2022 niemarnowanie żywnosci stacjonarne 12
131 OPS Zawady 28.10.2022 niemarnowanie żywnosci stacjonarne 13
132 OPS Zawady 28.10.2022 niemarnowanie żywnosci stacjonarne 14
133 OPS Zawady 28.10.2022 edukacja ekonomiczna stacjonarne 13
134 OPS Zawady 28.10.2022 edukacja ekonomiczna stacjonarne 14
135 GOPS Kobylin Borzymy 28.10.2022 edukacja ekonomiczna stacjonarne 12
136 GOPS Kobylin Borzymy 28.10.2022 edukacja ekonomiczna stacjonarne 11
137 Parafia p.w. Bożego Ciała Suwałki 19.08.2022 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne 12
138 Parafia p.w. Bożego Ciała Suwałki 19.08.2022 niemarnowanie żywnosci stacjonarne 12

Pliki do pobrania / załączniki