Podprogram 2020

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2020

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020  – wrzesień 2021,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2020  – wrzesień 2021

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa podlaskiego,  która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:[1]
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 42,87 kg w tym:
NAZWA ARTYKUŁU ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L) ILOŚĆ KG

NA OSOBĘ

CUKIER BIAŁY 4 1 4,00
BURACZKI WIÓRKI 4 0,35 1,40
FASOLKA PO BRETOŃSKU 3 0,5 1,50
HERBATNIKI MAŚLANE 2 0,2 0,40
GROSZEK Z MARCHEWKĄ 8 0,4 3,20
MUS JABŁKOWY 2 0,72 1,44
KASZA JĘCZMIENNA 3 0,5 1,50
KONCENTRAT POMIDOROWY 7 0,16 1,12
MAKARON JAJECZNY 10 0,5 5,00
MLEKO UHT 7 1 7,00
OLEJ RZEPAKOWY 4 1 4
PASZTET DROBIOWY 2 0,16 0,32
PŁATKI OWSIANE 2 0,5 1,00
POWIDŁA ŚLIWKOWE 5 0,3 1,50
FILET W OLEJU 7 0,17 1,19
RYŻ BIAŁY 2 1 2,00
SER PODPUSZCZKOWY 4 0,4 1,60
SZYNKA DROBIOWA 8 0,3 2,40
SZYNKA WIEPRZOWA 4 0,3 1,20
MIÓD NEKTAROWY 1 0,5 0,50
KAWA ZBOŻOWA ROZPUSZCZALNA 1 0,6 0,6
 1. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2020 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2020.
 2. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2020 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 70% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 30 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020

[1] w okresie epidemiologicznym OPS/OPL może kwalifikować w sposób zdalny na podstawie załączników 5.1, 6.1, 7.1.

 

STYCZEŃ 2021  – W tym miesiącu nie prowadzimy warsztatów w ramach Działań Towarzyszących.

LUTY 2021 – W tym miesiącu nie prowadzimy warsztatów w ramach Działań Towarzyszących.

Harmonogram warsztatów MARZEC 2021

 

Lp. Nazwa organizacji Adres Dane kontaktowe
MIASTO BIAŁYSTOK
1 Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok – Eindhoven ul. Boruty 19, 15-157 Białystok 502 182 136
2 Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Podlaski Filia w Białymstoku ul. Jurowiecka 24, 15-101 Białystok  506-873-581
3 Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei ul. Grunwaldzka 76, 15-893 Białystok  500-191-198
4 Kościół Zielonoświątkowy Zbór Dobra Nowina ul. Kraszewskiego 37 15-024 Białystok 604-947-701
5 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bl. Boleslawy Lament ul. Dąbrowskiej 3, 15-720 Białystok   668-510-475
6 Stowarzyszenie Na Rzecz Rodziny i Ośób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym – HOLOS ul. Orzeszkowej 9A, 15-213 Białystok 606161852
7 Stowarzyszenie Pomocy Rodzine DROGA ul. Proletariacka 21, 15-449 Białystok 697974040
POWIAT BIAŁOSTOCKI
8 GOPS Poświętne Poświętne 21, 18-112 Poświętne 85 650 13 10
9 Stowarzyszenie “Chcę Żyć”  Choroszcz ul. Sienkiewicza 27/6,    16-070 Choroszcz 604536689
10 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Zagrożonym wykluczeniem Społecznym “Lepsze Jutro” ul. Szkolna 16,        16-050 Michałowo 692259879
11 Fundacja Mała Ojczyzna w Michałowie Plac 11 Listopada 16, 16-050 Michałowo  509 765 611    603 686 600
12 M-G Ośrodek Pomocy Społecznej w Surażu ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż 85 650 31 94
13 GOPS Zawady Pl. Wolności 12,      16-075 Zawady  857140028 w 43
14 Towarzystwo Przyjaciół Gminy Dobrzyniewo Duże ul. Lipowa 71, 16-002 Dobrzyniewo Duże 573-195-585
15 Parafia p.w. Św. Józefa Rzemieślnika w Księżynie, Gmina Juchnowiec Kościelny ul. Szkolna 5,                 16-001 Księżyno 536 601 612
16 Koło Gospodyń Wiejskich Zwierki  Gmina Zabłudów Zwierki 43,                    16-060 Zabłudów 501529681
SUWAŁKI
17 Świetlica środowiskowa im. Dzieciątka Jezus Terezjanki ul .Artyleryjska 7, 16-400 Suwałki  508-037-343
18 Caritas Aleksandra ul. Emilii Plater 2b, 16-400 Suwałki 509967703
19 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła ul. Wojska Polskiego 36, 16-400 Suwałki  575-507-706
20 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bożego Ciała ul. 11 Listopada 16, 16-400cSuwałki 504005036
POWIAT SUWALSKI
21 Ochotnicz Straż Pożarna w Sobolewie Sobolewo 13A, 16-402 Suwałki 875659364
22 GOPS Bakałarzewo ul. Rynek 3, 16-423 Bakałarzewo 87 569 40 27
23 Diecezja Ełcka Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Anny w Smolnikach Smolniki 14, 16-407 Wiżajny 608-508-716
24 GOPS Jeleniewo ul. Słoneczna 3             16-404 Jeleniewo 87 563 85 56
25 GOPS Przerośl ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl 875 627 244
26 GOPS Filipów ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów 875 559 240
AUGUSTOWSKI
27 Stowarzyszenie Estrada Podlaska Nowinka 26A, 16-304 Nowinka 660 940 947
28 GOPS Płaska Płaska 53,                       16-326 Płaska 876 439 064
29 OSP  Bargłów Kościelny ul. Augustowska 15, 16-320 Bargłów Kościelny 726 045 863
30 GOPS Augustów ul. Mazurska 1c             16-300 Augustów 876 437 437
31 Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie     (Lipsk) ul. Mostowa 12D, 16-400 Augustów 793 826 850
SEJNEŃSKI
32 Parafia Rada Duszpasterska Oddział Caritas w Sejnach – Miasto pl. św. Agaty 1, Sejny 875163611
33 GOPS Puńsk UL. Mickiewicza 23,     16-515 Puńsk 875 161 409
WYSOKIE MAZOWIECKIE
34 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy ,,Bliżej Ciebie” ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie 698778372
35 Stowarzyszenie Rodzina w Ciechanowcu ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec  664-961-210
36 Stowarzyszenie Szansa,  Środowiskowy Dom Samopomocy Wyliny Ruś, g.Szepietowo Wyliny Ruś 46A, 18-210 Szepietowo 665-326-576
37 GOPS Kobylin-Borzymy Główna 11, 18-204 Kobylin-Borzymy 862743025
ZAMBROWSKI
38 Stowarzyszenie Ruch Rozwoju Regionu RuRoRe ul. Kościelna 12, 18-315 Kołaki Kościelne  609-392-755
39 GOPS Rutki Kossaki ul. 11 Listopada 7,         18-312 Rutki-Kossaki 86 276 31 79
SOKÓLSKI
40 Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce ul. Dąbrowskiego 12,    16-100 Sokółka 857112064
41 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Korycińskiej ul. Knyszyńska 2a        16-140 Korycin 784 348 180
42 Parafia p.w. św. Piotra i Pawła w Suchowoli pl. Kościuszki 3  506-706-200
BIELSKI
43 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bielsku Podlaskim ul. 11 Listopada 2, 17-100 Bielsk Podlaski 518 209 068
44 Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej ul. Rejtana 24, 17-100 Bielsk Podlaski 505879381
45 Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Bielsku Podlaskim ul. Kazimierzowska 40, 17-100 Bielsk Podlaski 502123698
46 GOPS WYSZKI ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki 857305882
SIEMIATYCKI
47 GOPS DZIADKOWICE Dziadkowice 13 17-306 85 656 59 06
48 GOPS SIEMIATYCZE ul. Kościuszki 88 17-300 Siemiatycze 856552053
HAJNOWSKI
49 Hajnowskie Stowarzyszenie Sami Sobie ul. 11 Listopada 24       17-200 Hajnówka  604-953-957
50 MOPS Kleszczele ul. 1 Maja 10                 17-250 Kleszczele 856818069
MONIECKI
51 MOPS w Mońkach ul. Wyzwolenia 12, 19-100 Mońki  85-716 25 67
52 GOPS w Trzciannem ul. Wojska Polskiego 11,2 19-104 Trzcianne 506 685 491
53 Towarzystwo Przyjaciół Goniądza ul. Stary Rynek 23, 19-110 Goniądz  506-026-020
54 Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Probogoryja ul. Rynek 19,         19-122 Jasionówka   probogoryja@jasionowka.pl gops@jasionowka.pl
55 MOPS Knyszyn ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn 85 727 99 95                                                721 201 120
56 GOPS Krypno 19-111 Krypno Kościelne 23B 85 716 91 10
57 GOPS Jaświły Jaświły 7, 19-124 Jaświły 85 727 80 20
GRAJEWSKI
58 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Grajewo Wojewodzin  793-211-656
59 GOPS Radziłów Plac 500-lecia 15,     19-213 Radziłów 86273-68-72
60 GOPS Wąsosz pl. Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz 862731001
61 OPS Rajgród ul. Warszawska 9, 19-206 Rajgród 86 272 18 45
62 Stowarzyszenie Współpraca Dla Grajewa ul. W.Polskiego 6/32   19-200 Grajewo 798089434

 

 

Zasady postępowania w okresie zagrożenia  epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2020.

 1. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.
 2. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.
 3. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.
 4. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.
 5. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.
 6. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.
 7. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.

Pliki do pobrania / załączniki