Podprogram 2021 Plus

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY  Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2021 Plus

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023  – sierpień 2022,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami POPŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  luty 2023 – sierpień 2023

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki-Białystok do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa podlaskiego  która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:[1]
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 9,2 kg w tym:
NAZWA ARTYKUŁU ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L) ILOŚĆ KG

NA OSOBĘ

CUKIER BIAŁY  2 1 2,00
MAKARON JAJECZNY   4 0,5 2,00
MLEKO UHT  2 1 2,00
OLEJ RZEPAKOWY  2 1 2,00
POWIDŁA ŚLIWKOWE  1 0,3 0,3
SZYNKA WIEPRZOWA  3 0,3 0,9
 1. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 Plus określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2021 Plus.
 2. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021 Plus jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 7,36 KG). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych.
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS  do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

[1] W okresie epidemiologicznym OPS/OPL może kwalifikować w sposób zdalny na podstawie złączników 5.1, 6.1, 7.1

Zasady postepowania w okresie zagrożenia  epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021Plus.

 1. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.
 2. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.
 3. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.
 4. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.
 5. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.
 6. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.
 7. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.
POPŻ 2014-2020 PODPROGRAM 2021Plus
Lp. Nazwa organizacji Adres Dane kontaktowe
MIASTO BIAŁYSTOK
1 Stowarzyszenie Bliżej Siebie Białystok – Eindhoven ul. Boruty 19, 15-157 Białystok 502 182 136
2 Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Podlaski Filia w Białymstoku ul. Jurowiecka 24, 15-101 Białystok  506-873-581
3 Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei ul. Grunwaldzka 76, 15-893 Białystok  500-191-198
4 Kościół Zielonoświątkowy Zbór Dobra Nowina ul. Kraszewskiego 37 15-024 Białystok 604-947-701
5 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bl. Boleslawy Lament ul. Dąbrowskiej 3, 15-720 Białystok   668-510-475
6 Stowarzyszenie Pomocy Rodzine DROGA ul. Proletariacka 21, 15-449 Białystok 697974040
7 Parafia św. Rocha Białystok 15-872 Białystok, ul. Ks. Adama Abramowicza 1 605 844 599
8 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju HEKTOR (Bobola) ul. Pietkiewicza 1, 15-689 Białystok
POWIAT BIAŁOSTOCKI
9 GOPS Poświętne Poświętne 21, 18-112 Poświętne 85 650 13 10
10 Stowarzyszenie “Chcę Żyć”  Choroszcz ul. Sienkiewicza 27/6,    16-070 Choroszcz 604536689
11 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Zagrożonym wykluczeniem Społecznym “Lepsze Jutro” ul. Szkolna 16,        16-050 Michałowo 692259879
12 Fundacja Mała Ojczyzna w Michałowie Plac 11 Listopada 16, 16-050 Michałowo  509 765 611    603 686 600
13 M-G Ośrodek Pomocy Społecznej w Surażu ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż 85 650 31 94
14 GOPS Zawady Pl. Wolności 12,      16-075 Zawady  857140028 w 43
15 M-GOPS Czarna Białostocka ul. Torowa 14A   16-020 Czarna Białostocka 857 146 126
16 Koło Gospodyń Wiejskich Zwierki  Gmina Zabłudów Zwierki 43,                    16-060 Zabłudów 501529681
SUWAŁKI
17 Caritas Aleksandra ul. Emilii Plater 2b, 16-400 Suwałki 509967703
18 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła ul. Wojska Polskiego 36, 16-400 Suwałki  575-507-706
19 Stowarzyszenie Związek Ukraińców w Suwałkach ul. Piłsudskiej 13B/26, 16-400 Suwałki 883 106 047
20 Parafia Chrystusa Króla ul. Papieża Jana Pawła II nr 3, 16-400 Suwałki
21 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bożego Ciała ul. 11 Listopada 16, 16-400cSuwałki 504005036
POWIAT SUWALSKI
22 Ochotnicz Straż Pożarna w Sobolewie Sobolewo 13A, 16-402 Suwałki 875659364
23 GOPS Bakałarzewo ul. Rynek 3, 16-423 Bakałarzewo 87 569 40 27
24 Diecezja Ełcka Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Anny w Smolnikach Smolniki 14, 16-407 Wiżajny 608-508-716
25 Koło Gospodyń Wiejskich znad Hańczy w Bachanowie i Błaskowiźnie 16-404 Jeleniewo, Bachanowo 15 518 176 741
26 GOPS Jeleniewo ul. Słoneczna 3             16-404 Jeleniewo 87 563 85 56
27 GOPS Przerośl ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl 875 627 244
28 GOPS Filipów ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów 875 559 240
29 Stowarzyszenie PURMIA Dudki 13, 19-411 Świętajno 666-739-181
AUGUSTOWSKI
30 KGW Nowinka Nowinka 26A, 16-304 Nowinka 504 539 935
31 GOPS Płaska Płaska 53,                       16-326 Płaska 876 439 064
32 OSP  Bargłów Kościelny ul. Augustowska 15, 16-320 Bargłów Kościelny 726 045 863
33 KTSD Augustów Augustów 696 393 187
34 GOPS Augustów ul. Mazurska 1c             16-300 Augustów 876 437 437
35 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jastrzębna II – Ostrowie Jastrzębna Druga 45, 16-310 Sztabin 605 184 032
36 Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie     (Lipsk) ul. Mostowa 12D, 16-400 Augustów agatasisg@gmail.com
Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie     (Lipsk) ul. Mostowa 12D, 16-400 Augustów 793 826 850
SEJNEŃSKI
37 Parafia Rada Duszpasterska Oddział Caritas w Sejnach – Miasto pl. św. Agaty 1, Sejny 875163611
38 GOPS Puńsk UL. Mickiewicza 23,     16-515 Puńsk 875 161 409
WYSOKIE MAZOWIECKIE
39 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy ,,Bliżej Ciebie” ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie 698778372
40 Stowarzyszenie Rodzina w Ciechanowcu (450) ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec  664-961-210
41 Stowarzyszenie Szansa,  Środowiskowy Dom Samopomocy Wyliny Ruś, g.Szepietowo Wyliny Ruś 46A, 18-210 Szepietowo 665-326-576
42 Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu MAR-KOT   Kalinowo-Czosnowo Kalinowo-Czosnowo 30, 18-200 Wysokie Mazowieckie 886-909-810
43 GOPS Kobylin-Borzymy Główna 11, 18-204 Kobylin-Borzymy 862743025
ZAMBROWSKI
44 Stowarzyszenie Ruch Rozwoju Regionu RuRoRe ul. Kościelna 12, 18-315 Kołaki Kościelne  609-392-755
45 Kościół Jezusa Chrystusa w Zambrowie ul. Pułaskiego 2/40, 18-300 Zambrów 881-201-261
46 GOPS Rutki Kossaki ul. 11 Listopada 7,         18-312 Rutki-Kossaki 86 276 31 79
SOKÓLSKI
47 Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce ul. Dąbrowskiego 12,    16-100 Sokółka 857112064
48 GOPS Szudziałowo 16-113 Szudziałowo, ul. Bankowa 1 85-722-17-94
49 GOPS Nowy Dwór 16-205 Nowy Dwór, ul. Wesoła 2 85-722-65-49
50 Salezjański Ośrodek wychowawczy Różanystok 13b, 16-200 Dąbrowa Białostocka 604-993-057
51 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Korycińskiej ul. Knyszyńska 2a        16-140 Korycin 784 348 180
52 Parafia p.w. św. Piotra i Pawła w Suchowoli pl. Kościuszki 3  506-706-200
BIELSKI
53 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bielsku Podlaskim ul. 11 Listopada 2, 17-100 Bielsk Podlaski 518 209 068
54 Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej ul. Rejtana 24, 17-100 Bielsk Podlaski 505879381
55 GOPS WYSZKI ul. Szkolna 17, 17-132 Wyszki 85-555-68-15
SIEMIATYCKI
56 GOPS DZIADKOWICE Dziadkowice 13 17-306 85 656 59 06
57 GOPS SIEMIATYCZE ul. Kościuszki 88 17-300 Siemiatycze 856552053
HAJNOWSKI
58 Hajnowskie Stowarzyszenie Sami Sobie ul. 11 Listopada 24       17-200 Hajnówka  604-953-957
59 GOPS Dubicze Cerkiewne 17-204 Dubicze Cerkiewne 85 682 79 89
60 GOPS Hajnówka 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1 85-306-78-30
61 MOPS Kleszczele ul. 1 Maja 10                 17-250 Kleszczele 856818069
MONIECKI
62 MOPS w Mońkach ul. Wyzwolenia 12, 19-100 Mońki  85-716 25 67
63 GOPS w Trzciannem ul. Wojska Polskiego 11,2 19-104 Trzcianne 506 685 491
64 Towarzystwo Przyjaciół Goniądza ul. Stary Rynek 23, 19-110 Goniądz  506-026-020
65 Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Probogoryja ul. Rynek 19,         19-122 Jasionówka   probogoryja@jasionowka.pl gops@jasionowka.pl
66 MOPS Knyszyn ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn 85 727 99 95                                                721 201 120
67 GOPS Krypno 19-111 Krypno Kościelne 23B 85 716 91 10
68 GOPS Jaświły Jaświły 7, 19-124 Jaświły 85 727 80 20
GRAJEWSKI
69 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Grajewo Wojewodzin  793-211-656
70 GOPS Radziłów Plac 500-lecia 15,     19-213 Radziłów 86273-68-72
71 GOPS Wąsosz pl. Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz 862731001
72 OPS Rajgród ul. Warszawska 9, 19-206 Rajgród 86 272 18 45
73 Stowarzyszenie Uśmiech Grajewa ul. W.Polskiego 6/32   19-200 Grajewo 509-968-448

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH POPŻ 2021Plus
Lp Organizacja Termin Tematyka Rodzaj Liczba uczestn.

1

Towarzystwo Przyjaciół Goniądza 02.06.2023 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne grupowe 10
2 Towarzystwo Przyjaciół Goniądza 02.06.2023 kulinarne stacjonarne grupowe 10
3 Stowarzyszenie Bliżej Siebie Białystok-Einhoven 14.06.2023 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne grupowe 7
4 Stowarzyszenie Bliżej Siebie Białystok-Einhoven 14.06.2023 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne grupowe 7
5 Stowarzyszenie Bliżej Siebie Białystok-Einhoven 28.06.2023 kulinarne stacjonarne grupowe 12
6 Stowarzyszenie Bliżej Siebie Białystok-Einhoven 28.06.2023 niemarnowanie żywnosci stacjonarne grupowe 12
7 Parafia Bł.Bolesławy Lament Białystok 30.06.2023 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne grupowe 18
8 Parafia Bł.Bolesławy Lament Białystok 30.06.2023 żywieniowo-dietetyczne stacjonarne grupowe 18

Pliki do pobrania / załączniki