EkoMisja – Nie Marnuję

 

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU EDUKACYJNEGO DLA SZKÓŁ „EkoMisja – nie marnuję”
O programie „EkoMisja – nie marnuję”
1. Program edukacyjny „EkoMisja – nie marnuję” jest częścią projektu edukacji ekologicznej o tym samym tytule, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy wsparciu partnerów biznesowych Amica i Lidl Polska.
2. Celem programu jest zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych wśród uczniów szkół podstawowych.
3. Organizatorem programu jest Federacja Polskich Banków Żywności
4. Program finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy wsparciu partnerów biznesowych Amica i Lidl Polska
5. Patronat honorowy nad całym projektem objęli:
 Minister Edukacji Narodowej
 Minister Środowiska
 Ośrodek Rozwoju Edukacji
 Instytut Badań Edukacyjnych
6. Adresatami programu są nauczyciele i uczniowie klas 1-8 szkół podstawowych
7. Program realizowany jest w dwóch turach:
 I tura: styczeń 2019 r.– październik 2019 r.
 II tura: listopad 2019 r. – maj 2020 r.
8. Definicje na cele niniejszego dokumentu:
 Program edukacyjny „EkoMisja – nie marnuję” – część projektu edukacji ekologicznej o tym samym tytule, realizowanego przez Federację Polskich Banków Żywności, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy wsparciu partnerów biznesowych Amica i Lidl Polska. Najważniejszym elementem programu „EkoMisja – nie marnuję” są działania edukacyjne realizowane przez edukatorów Banków Żywności oraz nauczycieli w szkołach podstawowych.
 Projekt „Klasa” – część programu edukacyjnego „EkoMisja – nie marnuję”. Projekt „Klasa” to metoda pracy z uczniami, która polega na opracowaniu przez uczniów tematu (grupowo) w czasie dłuższym niż godzina lekcyjna. Charakterystyczna dla projektu edukacyjnego jest duża samodzielność uczniów w realizacji zadania. Edukator z Banków Żywności wprowadza uczniów w zagadnienia i metodę oraz jest odbiorcą rezultatów.
 „Szkolne Kluby Niemarnowania” – część programu „EkoMisja – nie marnuję”. Jest to idea szkolnych kół tematycznych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Realizowane są przez nauczyciela ze szkoły, w której realizowany jest program „EkoMisja – nie marnuję”.
2
Działania w programie „EkoMisja – nie marnuję”
Program „EkoMisja – nie marnuję” zakłada dwie ścieżki dotarcia do uczniów: przez edukatorów z Banków Żywności realizujących projekt „Klasa” oraz nauczycieli, którzy zainicjują i poprowadzą „Szkolne Kluby Niemarnowania”.
I. Działania kierowane do uczniów przez edukatorów z Banków Żywności
1. W jednej turze projektu programem zostało objętych 100 szkół z całej Polski, w sumie 10 000 uczniów. Działania zostaną powtórzone w kolejnej turze i obejmą kolejne 100 szkół. W każdej szkole edukacja prowadzona przez edukatorów obejmie minimum 4 klasy.
2. Edukator spotka się z tą samą grupą uczniów 2 razy, w określonym odstępie czasu. Pierwsze spotkanie będzie miało na celu wprowadzenie uczniów w tematykę programu, tj. ekologicznych skutków marnowania żywności poprzez metody aktywizujące. Drugie spotkanie skończy się zaprezentowaniem przez uczniów efektów prac zespołowych, uzyskanych metodą Projektu „Klasa”.
3. Rodzice uczniów z klas, które zostaną zarekomendowane przez dyrektora szkoły do udziału w programie, otrzymają dwie informacje w wiadomościach na Librusie o uczestnictwie uczniów w Programie „Eko Misja Nie Marnuję”. W pierwszej wiadomości zostanie przedstawione zadanie dla uczniów, jakie w grupach będą wykonywać metodą projektu (informacja ogólna). Kolejny mail zostanie wysłany przed drugim spotkaniem i służyć będzie przypomnieniu o temacie i formie zadania wykonywanego przez uczniów.
4. Program „EkoMisja – nie marnuję” realizowany przez szkoły powinien służyć promocji właściwych zachowań proekologicznych, zwłaszcza w kontekście marnowania żywności.
5. Projekt „Klasa” powinien łączyć aktywność uczniów, spełnienie ich oczekiwań, zaangażowanie otoczenia szkoły i społeczności lokalnej z wykorzystaniem najnowszej dostępnej wiedzy we wskazanym zakresie. Projekt „Klasa” musi się zakończyć prezentacją uzyskanych rezultatów.
6. Uczniowie realizują zadania metodą projektu.
7. W każdej klasie, która przystąpi do programu uczniowie pracować będą nad 4 projektami (4 różne tematy, aktywności i zadania).
8. Projekt „Klasa” powinien składać się z czterech etapów – przygotowania, planowania, realizacji i prezentacji. Uczniowie muszą być aktywni we wszystkich etapach realizacji projektu.
9. Podczas przygotowania uczniowie wspólnie z nauczycielem będą opracowywać tematy i cele projektu, później planować pracę, ustalać harmonogram działań i kryteria ich wykonania.
10. Rezultaty Projektu „Klasa” zostaną zaprezentowane przed edukatorem z Banku Żywności na forum uczniów.
II. Działania edukacyjne realizowane przez nauczycieli, którzy zaangażują się w organizację „Szkolnego Klubu Niemarnowania” – 1 nauczyciel na szkołę.
1. „Szkolne Kluby Niemarnowania” to idea kółka tematycznego dla chętnych uczniów, dotycząca ekologii oraz zapobiegania marnotrawstwu jedzenia.
2. W ramach „Szkolnych Klubów Niemarnowania” nauczyciel przeprowadzi 5 lekcji o ekologii, niemarnowaniu żywności i jego ekologicznych skutkach oraz 5 dodatkowych aktywności (zaproponowanych w przewodniku dla nauczycieli).
3. W ramach programu szkoła może organizować zajęcia pozalekcyjne, ogólnie rozwijające uczniów, wykraczające poza podstawę programową i programy nauczania. Zajęcia mają rozwijać zainteresowania uczniów, w szczególności te, dotyczące kształtowania postaw proekologicznych.
3
Treści programowe
Działania edukacyjne realizowane w szkołach w ramach programu „EkoMisja – nie marnuję”, wykorzystywać będą metodę projektu (działania prowadzone przez edukatorów Banków Żywności) oraz metodę warsztatową (realizowane przez nauczycieli w ramach „Szkolnych Klubów Niemarnowania”).
I. Projekt „Klasa” (edukatorzy z Banków Żywności)
1. Istotą metody projektowej jest samodzielna praca uczniów, służąca realizacji określonego przedsięwzięcia (zadania lub problemu dydaktycznego i wychowawczego). Podczas pracy uczniowie zdobywają nową wiedzę i doświadczenia dzięki swojej aktywności i zaangażowaniu oraz samodzielnemu podejmowaniu zadań.
2. Tematy projektów realizowanych przez uczniów:
PROJEKT I: „Jak przekonać rówieśników, aby dbali o planetę”
PROJEKT II: „Nasza planeta za 100 lat, jeśli nic nie zmienimy”
PROJEKT III: „Jak będzie wyglądała nasza planeta, jeśli już teraz zaczniemy o nią dbać”
PROJEKT IV: „Jakie działania może podjąć każdy z nas dla ratowania planety”
II. Metoda warsztatowa – „Szkolne Kluby Niemarnowania” (nauczyciele)
1. Metoda warsztatowa to praca z grupą, skupiająca się na rozwoju i edukacji uczestników, wykorzystująca różnego rodzaju aktywności, takie jak mapy myślowe, burza mózgów, praca w grupach.
2. Tematy lekcji realizowane przez nauczycieli:
LEKCJA I – EkoMisja – nie marnuję – jak można dbać o naszą planetę?
LEKCJA II – EkoMisja – nie marnuję, czyli kilka słów o segregacji odpadów
LEKCJA III – EkoMisja – nie marnuję – nie marnuję wody
LEKCJA IV – EkoMisja – nie marnuję – nie marnuję energii
LEKCJA V – EkoMisja – nie marnuję – nie marnuję żywności
LEKCJA VI – EkoMisja – nie marnuję – przechowuję, nie marnuję
LEKCJA VII – EkoMisja – nie marnuję – przewodnik po prawidłowych nawykach żywieniowych

 

Pliki do pobrania / załączniki