REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO

 

 

 

 

Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok

 

na podstawie Umowy nr S.526.2.1.2019

zawartej z Gminą Miastem Suwałki
w dniu 2019-01-28

 

realizuje od 2019-01-04 do dnia 2019-12-31 zadanie publiczne pod nazwą:

 

„Pozyskiwanie i dystrybucja bezpłatnych artykułów spożywczych dla osób potrzebujących poprzez organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego, instytucje i inne podmioty prowadzące działalność charytatywno-opiekuńczą na terenie miasta Suwałk”

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Suwałki, która wspiera realizację zadania kwotą 9 960 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100)