Realizacja zadania publicznego na terenie miasta Białystok w 2019 roku

Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok na podstawie umowy nr W/UD/DSP/1344/UM BIAŁYSTOK/2018o zawartej z Miastem Białystok 27 grudnia 2018 r. realizuje od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zadanie publiczne pod tytułem „Pomoc rzeczowa i żywnościowa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych”.