PROGRAM FEPŻ 2021-2027

 

 

 

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023 jest współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego+.

Program realizowany jest w okresie 09.2023-10.2024. Dystrybucja artykułów spożywczych do osób potrzebujących planowana jest w okresie 04-10.2024

Cel programu:

  • przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie środków towarzyszących, wspierających ich włączenie społeczne.

Zadania i działania realizowane w programie: 

  1. Organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych;
  2. Racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPR oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym;
  3. Przekazanie artykułów spożywczych osobom potrzebującym (ubogim, rodzinom wielodzietnym, osobom w kryzysie bezdomności, migrantom – zgodnie z art. 7 Ustawy i pomocy społecznej), zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej
  4. Prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne;
  5. Przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez udostępnienie osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami Programu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn.

Grupa docelowa:

Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.410,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Pomoc mogą uzyskać osoby najbardziej potrzebujące, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przewidziane efekty i rezultaty:

  • zmniejszenie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących oraz ich włączenie społeczne poprzez realizację wspierających środków towarzyszących, takich jak: warsztaty edukacyjne oraz doradztwo indywidualne w zakresie dietetyki, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz integracji społecznej.

Wartość projektu: zostanie podana w chwili podpisania umowy z IP.

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: zostanie podana w chwili podpisania umowy z IP.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Program jest realizowany przez SIEĆ ORGANIZACJI PARTNERSKICH: 

IZ – Instytucją Zarządzającą programem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

IP – Instytucją Pośredniczącą jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

OPO – organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim: Federacja Polskich Banków Żywności jest jedną z pięciu organizacji, obok: Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Caritas Polska, Polskiego Czerwonego Krzyża, Kościoła Staropolskiego w RP

OPR – organizacje partnerskie regionalne wchodzące w skład struktury OPO lub ich organizacje członkowskie, do których wykonawcy będą dostarczać artykuły spożywcze w celu dalszej dystrybucji do OPL lub bezpośrednio do osób najbardziej potrzebujących

OPL – organizacje partnerskie lokalne wchodzące w skład struktury OPR lub inne organizacje charytatywne, związki wyznaniowe, ośrodki pomocy społecznej bezpośrednio przekazujące pomoc żywnościową osobom najbardziej potrzebującym

OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej kwalifikuje osoby potrzebujące do pomocy żywnościowej i działań towarzyszących. OPS w uzasadnionych przypadkach może pełnić rolę OPL

Podstawa prawna

Zapoznaj się z poniższymi linkami. Znajdziesz tam ważne informacje o Programie.

  • Akty Prawne dot. FEPŻ 2021-2027 – LINK
  • Wytyczne Instytucji Zarządzającej FEPŻ PP 2023 – LINK
  • Pytania i odpowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – LINK