ZADANIE PUBLICZNE Miasto Białystok

 

 

 

Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok na podstawie umowy nr W/UD/DSP/1460/UM BIAŁYSTOK/2019 zawartej z Miastem Białystok 2 stycznia 2020 r. realizuje od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zadanie publiczne pod tytułem „Pomoc rzeczowa i żywnościowa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych