ZADANIE PUBLICZNE Miasto i Gmina Suwałki

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok

 

na podstawie Umowy nr S.526.2.3.2020

zawartej z Gminą Miastem Suwałki
w dniu 2020-01-21

 

realizuje od 2020-01-01 do dnia 2020-12-31 zadanie publiczne pod nazwą:

 

„Pozyskiwanie i dystrybucja bezpłatnej żywności dla najuboższych mieszkańców Suwałk”

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Suwałki, która wspiera realizację zadania kwotą 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)